skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ANNELIEN VAN HEMERT INTERIM (COMMUNICATIE) MANAGEMENT en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: ANNELIEN VAN HEMERT INTERIM (COMMUNICATIE) MANAGEMENT, eenmanszaak, gevestigd te Breda, vertegenwoordigd door Annelien van Hemert.
 2. De Opdrachtgever: natuurlijke – of rechtspersoon die met ANNELIEN VAN HEMERT INTERIM (COMMUNICATIE) MANAGEMENT de overeenkomst is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

 

Artikel 2 Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van  Opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Opdrachtnemer. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 5. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail.
 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
 3. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 5 Algemene verplichtingen van partijen

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtnemer, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 3. Indien door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief of e-mail. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 6. Opdrachtnemer verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, maar niet nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met Opdrachtgever.

 

Artikel 6 Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor de in de opdracht afgesproken bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 7 Levering en levertijd 

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht om aan haar verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Artikel 9 Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.
 2. De Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die aan Opdrachtnemer zijn verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,-.
 5. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Opzegging en ontbinding 

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
 2. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 4. Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient opdrachtgever de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 5. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

 

 

Artikel 11 Auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van Opdrachtnemer is volgens de Nederlandse Wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de Opdrachtnemer.
 5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Opdrachtnemer te vermelden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Voor alle schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is
 3. veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot gemiste winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met , dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamhedendoor Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €500,-.
 7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorfouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.

 

 

 

 

 

Artikel 13 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De plicht van Opdrachtgever tot vrijwaring van Opdrachtnemer vervalt indien en voor zover Opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtnemer behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Breda, 18 september 2019

 

 

Back To Top